Aktuality Mapa stránek Soubory ke stažení Kontakty

Biologické čistírny odpadních vod        

cz enmicroclar t-nadrze jímky a nádrže miniclar-oxiclar

Domovní ČOV

ROTO nádrže

PP jímky  

šachty

Komunální a balené ČOV

Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi provozovatelem internetového obchodu, firmou USBF Technology, s.r.o., IČ 268 90 640, Pavlíkova 5, 602 00 Brno, dále také „prodávající“, na straně jedné a osobou nakupující zboží a služby v uvedeném internetovém obchodě, dále také „zákazník“, na straně druhé.

Prodávající je právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a která přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů, dodává zákazníkovi zboží a poskytuje služby.

Zákazník je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje zboží nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s tímto zbožím nebo službami.

Právní vztahy mezi prodávajícím a zákazníkem se řídí těmito obchodními podmínkami, a v rozsahu těmito podmínkami neupraveném zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také „občanský zákoník“), zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a dalšími předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a zákazníkem.

Závazná objednávka zákazníka potvrzená prodávajícím, platí jako uznání a uzavření kupní smlouvy dle těchto smluvních obchodních podmínek a zákazník souhlasí s obchodními podmínkami platnými v okamžiku odeslání závazné objednávky a je jimi vázán okamžikem uzavření kupní smlouvy.

Prodávající se zavazuje informovat řádně zákazníka o vlastnostech prodávaného zboží, o způsobu použití a údržby zboží. Je-li to potřebné, s ohledem na povahu zboží, zajišťuje prodávající potřebné informace v písemném, srozumitelném návodu přiloženém ke zboží. Nabízené zboží odpovídá popisu uvedenému u nabízeného zboží.

2. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a nařízení 2016/679  tzv. GDPR. Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu obchodu za účelem úspěšného splnění smlouvy.

3. Ceny zboží

Jako cena při uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a zákazníkem platí cena uvedená v ceníku nebo individuálně sjednaná v okamžiku odeslání objednávky.

4. Objednání zboží

Objednat zboží a platně uzavřít kupní smlouvu může zákazník telefonicky (pouze v případě, že je již registrován na serveru www.usbf.cz), e-mailem, prostřednictvím internetového obchodu nebo zaslat objednávku mailem popř. poštou. Zákazník poskytne prodávajícímu v objednávce nezbytné údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky (tj. kontaktní údaje, doručovací adresu, fakturační údaje, atd.). Obchodovat a uzavírat kupní smlouvu prostřednictvím prostředků komunikace na dálku mohou pouze osoby, které jsou k těmto právním úkonům způsobilé. Nezletilí mohou uzavírat kupní smlouvu pouze v rozsahu jejich způsobilosti ve smyslu § 9 občanského zákoníku. Zákonní zástupci nezletilých odpovídají za škody vzniklé prodávajícímu jednáním nezletilých dle § 422 občanského zákoníku. Kupní smlouvu mohou za nezletilé uzavřít pouze jejich zákonní zástupci.

Po odeslání objednávky zákazníkem, je na jeho e-mailovou adresu odeslána rekapitulace objednávky s informacemi o druhu, množství a ceně objednaného zboží. Následně je zákazník prodávajícím telefonicky kontaktován pro potvrzení, případně upřesnění objednávky.

Zákazník může změnit objednávku telefonicky nebo e-mailem. V případě změny objednávky, která již byla dříve potvrzena prodávajícím, je změněná objednávka závazná pro obě strany okamžikem potvrzení změny prodávajícím. Prodávající není povinen akceptovat požadavek na změnu objednávky v případě, kdy již byla provedena individuální úprava zboží dle původní objednávky zákazníka nebo kdy již bylo zboží předáno k přepravě.

5. Dodací podmínky

Zboží je expedováno v termínu dle dostupnosti a provozních možností prodávajícího, a to v nejkratším možném termínu po potvrzení objednávky prodávajícím. Orientační doba dostupnosti je uvedena v detailu konkrétního zboží. K potvrzení objednávky ze strany prodávajícího dochází po předchozím odsouhlasení termínu dodání, konečné ceny, způsobu a termínu dopravy a způsobu a termínu platby. Místo dodání uvede zákazník v objednávce, případně ho dohodne prodávající se zákazníkem při telefonickém kontaktu po obdržení objednávky. Zboží si může zákazník vyzvednout sám ve skladu prodávajícího nebo dopravu na místo určení zajistí prodávající. Za splnění smlouvy se považuje převzetí zboží zákazníkem ve skladu prodávajícího nebo dodání zboží na požadované místo a jeho převzetí zákazníkem nebo v případě objednávky zboží včetně montáže, dodáním zboží a uskutečněním řádné montáže.

Zboží může převzít pouze osoba k tomu oprávněná nebo osoba pověřená. Zákazník je povinen si k převzetí zboží, podle váhy objednaného zboží, zajistit manipulační techniku nebo dostatečný počet osob, dle váhy zboží. Nepřevezme-li zákazník zboží z důvodů na jeho straně, např. v dohodnutém termínu není na místě dodání přítomen zákazník nebo jím pověřená osoba nebo zákazník není schopen uhradit kupní cenu, nese náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši. Zákazník je povinen před převzetím zboží od dopravce řádně překontrolovat spolu s dopravcem stav zboží – zejména zda zboží není viditelně poškozeno a zda odpovídá dodacímu (přepravnímu) listu. Pokud zákazník bez výhrad potvrdí převzetí zásilky podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace ohledně poškození zboží při přepravě nebude brán zřetel.

6. Doprava

Zboží si může zákazník vyzvednout sám ve skladu prodávajícího nebo dopravu na místo určení zajistí prodávající. Cena za dopravu zboží je uvedena v detailu konkrétního zboží.

7. Platební podmínky

Zboží uvedené v závazné objednávce (kupní smlouvě) musí být zaplaceno před expedicí bankovním převodem nebo hotovostní platbou v den expedice při doručení zboží na dobírku. Zaplacením se rozumí připsání příslušné částky dle potvrzené kupní smlouvy na účet prodávajícího. Prodávající akceptuje bankovní převody i platby v hotovosti při převzetí zboží v našem skladu nebo při doručení zboží spediční firmou.

8. Odstoupení od kupní smlouvy

Pokud se zákazník rozhodne k odstoupení od smlouvy, musí tento záměr neprodleně e-mailem nebo poštou oznámit prodávajícímu. V oznámení musí uvést číslo faktury a datum potvrzení objednávky zboží a dále číslo účtu, na který chce vrátit uhrazenou částku. Poté musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, s originálem dokladu o koupi na vlastní náklady doručit na adresu expedice. Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem a předem dohodnutým způsobem vrátí zpět odpovídající částku, od které bude odečtena náhrada za skutečně vynaložené náklady spojené s doručením zboží zákazníkovi (v případě, že bylo zboží dopraveno zákazníkovi zdarma nebo se slevou na ceně dopravy). V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude odstoupeno od kupní smlouvy a zboží bude vráceno na náklady zákazníka zpět. Možnost odstoupení od smlouvy se nevztahuje na dodávku zboží, které bylo upraveno na přání zákazníka.

8. Výhrada vlastnictví

Dodávané zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího, jak vyplývá z ustanovení § 601 občanského zákoníku.

9. Zákaznická podpora

V případě jakýchkoli dotazů ke zboží, službám nebo k nákupu na serveru www.usbf.cz je zákazníkovi provozovatel nebo jím pověřené osoby k dispozici a v průběhu celého procesu nákupu budou zákazníkovi nápomocni při řešení případných problémů či nejasností.

10. Záruční podmínky

Délka záruky je uvedena na dodacím nebo záručním listu. Záruční doba je uvedena také u konkrétního zboží v internetovém obchodě.

Minimální délka záruční doby je stanovena zákonem. Na ČOV poskytujeme záruku 24 měsíců od uvedení do provozu, nejdéle však 30 měsíců od převzetí ČOV zákazníkem. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží, pokud není u konkrétního zboží stanoveno jinak a prodlužuje se o dobu, po kterou by bylo zboží v případné záruční opravě. V případě výměny zboží za nové v rámci reklamace, začíná běžet nová záruční doba dnem převzetí nového zboží.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

 • poškození zboží při přepravě (nutno ihned řešit s dopravcem),
 • neodborná instalace, zacházení či obsluha nebo použití zboží v rozporu s návodem k obsluze,
 • používání zboží v podmínkách, které neodpovídají parametrům uvedeným v dokumentaci (provozním řádu) nebo jiného porušení technologické kázně,
 • poškození zboží přírodními živly,
 • poškození zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s technologickými či jinými podmínkami uvedenými v dokumentaci (provozním řádu),
 • poškození zboží nesprávným zapojením nebo zapojením do sítě neodpovídající příslušné normě ČSN.

11. Reklamační řád

Při převzetí zboží je v zájmu zákazníka pečlivě si překontrolovat obsah zásilky a případné vady (např. rozpor mezi dodacím/přepravním listem a skutečně dodaným zbožím) poznačit do dodacího/přepravního listu a neprodleně uplatnit reklamaci u prodávajícího, na pozdější reklamace ohledně druhu nebo množství zboží nebude brán zřetel. Reklamaci poškození zboží způsobeného přepravcem zákazník uplatňuje ihned sepsáním reklamačního protokolu s přepravcem. Na pozdější reklamace ohledně poškození zboží při přepravě nebude brán zřetel. Podepsáním dodacího listu zákazník stvrzuje, že zboží bylo dodáno v pořádku.

Zákazník je povinen si dodané zboží důkladně prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o případných závadách. Zákazník může reklamaci podat na e-mailovou adresu provozovatele servis@usbf.cz nebo poštou na adresu provozovatele. Zákazník je povinen doložit doklad o vlastnictví zboží (faktura, příjmový pokladní doklad) a co nejvýstižněji popsat závady a jejich projevy.

Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 14 pracovních dnů a vyrozumí o tom zákazníka e-mailem nebo telefonicky. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne jinak. Reklamační řád byl zpracován dle občanského zákoníku a vztahuje se na zboží, jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dnem 1. 4. 2018.
          Proč pořídit domovní ČOV od nás?

 • Dodáváme kvalitní ČOV, které mají certifikaci CE podle EN-12566-3:2005 +A2:2013.
 • Patentově chráněná technologie USBF a VFL za skvělou cenu.
 • Vysoká účinnost čištění. Možnost využít přečištěné vody k zálivce zahrady nebo její vypouštění do povrchových či podzemních vod.
 • Nejčastěji poptávané typy domovních ČOV AT6, AT8 jsou skladem. Je možné sjednat expresní dopravu po celé ČR do 7 pracovních dnů od objednání.
 • Doprava ČOV za paušální cenu 1.200,- Kč + DPH po celé ČR.
 • Není potřeba stavebního povolení, stačí ohláška podle vodního zákona č. 150/2010 Sb.
 • Jednoduchá montáž, kterou zvládne zručný člověk svépomocí.
 • Součástí dodávky je startovací dávka baktérií - enzymů určená ke zprovoznění ČOV.
 • Tichý, bezzápachový chod s nízkými provozními náklady. (cca 150 Kč / měs.)
 • Mikroprocesorová řídící jednotka, kterou lze řídit chod ČOV v závislosti na zatížení.
 • Záruční i pozáruční servis je poskytován podle místa instalace ČOV a to z Brna, Děčína, Ostravy, Pardubic, Plzně, Prahy, Šumperku, Třebíče a Uherského Brodu.
 • Domovních čistíren Aquatec – AT se ročně vyrobí a dodá do 12 zemí EU více jak 3600 ks a proto i vy vsaďte na osvědčenou kvalitu.


AKTUALITY


Nové ceníky 2020, které jsou platné od 1.3. 2020,
do 28.2.2021, jsou ke stažení ZDE

V aplikaci e-shop máte možnost objednat domovní
čistírny Aquatec AT, PP jímky, ROTO nádrže
a vodoměrné šachty se slevou až 10%.

Co na našem webu nejčastěji hledáte podle hesel:
čistírna, čistička, domovní čistírny, domovní čistírna, domovní čističky, domovní čistička, čistírny odpadních vod, čistírna odpadních vod, čističky odpadních vod, čistička odpadních vod, domácí čistírny, domácí čističky, domácí čistírna. kořenové čističky, kořenové čistírny, kořenová čistička, kořenová čistírna, jímky, jímky na vodu, septiky, nádrže, nádrže na vodu, šachty, vodoměrné šachty, odpadní voda, splašky, voda, AT6, AT8, AT10, AT12, AT15, AT20, AT30, AT40, AT50, DC5, DC10, BC35, BC50, BC75, BC100, BC150, BC200, BC250, BC300, BC350, BC400, BC500.
http://www.aquatec-vfl.cz http://www.cistickaodpadnichvod.cz

               v r a c í m e     v o d u     p ř í r o d ě © 2012 USBF Technology Design and programing by COMPNET