Aktuality Mapa stránek Soubory ke stažení Kontakty

Biologické čistírny odpadních vod        

cz enmicroclar t-nadrze jímky a nádrže miniclar-oxiclar

Domovní ČOV

ROTO nádrže

PP jímky  

šachty

Komunální a balené ČOVSLOVNÍK - VYSVĚTLENÍ POJMŮ Z OBLASTI ČOV, ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VODAerobní – procesy probíhající v přítomnosti volného kyslíku.
Aktivovaný kal – směsná kutura mikroorganismů (volně suspendované organismy a jejich vločky), která vzniká při biologickém čištění odpadních vod.
Akumulovat – shromažďovat, uschovávat.
Amoniak (NH3) – bezbarvý plyn dusivého zápachu a svíravé chuti.
Anaerobní – procesy probíhající v nepřítomnosti vzduchu, resp. jakéhokoliv dostupného elementárního kyslíku (spojeno s existencí anaerobních bakterií).
Anorganické látky – chemické sloučeniny neobsahující uhlík s výjimkou oxidů uhlíku, uhličitanů a kyanidů.
Anoxický – bez přítomnosti elementárního kyslíku, avšak značná část aerobních organismů využívá kyslík vázaný v dusičnannech a dusitanech (spojeno s existencí fakultativních bakterií).
Bakterie – po virech nejjednodušší jednobuněčné organismy o velikosti buněk +-10 ?m vytvářející kolonie, nemají vytvořené pravé buněčné jádro, buněčná hmota je rozptýlena, množí se dělením.
Balastní vody – vody nařeďující odpadní vody.
Biofilm – kultura mikroorganismů, která vytváří tenkou vrstvu na podložním materiálu.
Biologické vločky – velké shluky mikroorganismů.
BSK – biochemická spotřeba kyslíku, vyjadřuje obsah biologicky rozložitelných organických látek ve vodách, BSK5 (BSK za 5 dní) = cca 0,87 BSK7 (BSK za 7 dní). Hodnota BSK5 představuje množství rozpuštěného kyslíku spotřebované za 5 dní mikroorganismy při biochemickém rozkladu organických látek.
Bytnění aktivovaného kalu – zvyšování výskytu vláknitých mikroorganismů a s tím spojené zhoršování separovatelnosti aktivovaného klau provázené vzrůstem kalového indexu (KI) nad hodnoty 200 ml/g.
Denitrifikace – redukce dusičnanů (nitrátů) na plynný dusík.
Dešťová voda – voda z dešťových a sněhových srážek stékající po povrchu.
Dispergace – smísení dvou homogenních látek, z nichž jedna je ve formě drobných částic jemně rozptýlena ve druhé.
Enzymy – specificky účinné látky bílkovinné povahy vznikající v organismu, které již v nepatrných koncentracích působí jako katalyzátory (snižují potřebnou aktivační energii reakcí).
EO – ekvivalentní obyvatel, průměrná hodnota znečištění odpovídající produkci od jednoho obyvatele za den, v našich podmínkách je to 125 l/den a 60 g BSK5/den.
Eutrofizace – zvýšení obsahu živin (fosfor, dusík), v povrchových vodách vyvolává intenzivní růst primárních producentů (řas, sinic, „vodního květu“).
Flokulace – proces, při kterém se z destabilizovaných částic vzniklých při koagulaci tvoří usaditelné vločky.
Flotace – separačín metoda, která odstraňuje suspendované látky z vody pomocí mikrobublinek plynu, které ulpívají na suspendovaných látkách a vynáší je k hladině, odkud je takto vzniklá pěna odstraňována.
Fosfáty – soli kyseliny fosforečné.
Fotosyntéza – biochemický děj, při němž se světelná energie přeměňuje na energii chemickou, z anorganických látek chudých na energii (CO2 a H2O) vznikají látky organické, z nichž se může energie opět uvolnit, např. hořením.
Hydraulické zatížení – celkový přítok do čistírny či úpravny vody vztažený na jednotku času nebo objem přivedený na 1 m2 účinného povrchu zařízení za jednotku času.
CHSK (oxidovatelnost) – chemická spotřeba kyslíku, je mírou obsahu látek schopných oxidace některými chemickými oxidačními činidly, nejčastěji dichromanem draselným CHSK a manganistanem draselným CHSK vyjadřuje přibližnou míru celkové koncentrace organických látek ve vodách.
Imobilizované kultury – kultury mikroorganismů rostoucí na povrchu pevného materiálu.
Inertní – netečný, neaktivní
Inkubace – doba od naočkování do rozmnožení mikroorganismu.
Kal – suspenze jemných pevných částic v kaplině.
Kalový index (KI) – vyjadřuje sedimentační vlastnost kalu (ml/gr), objem, který zaujímá 1 g kalu po půlhodinové sedimentaci vztažený na celkovou koncentraci organické sušiny kalu.
Koagulace – shlukování molekul, koloidů či částic do útvarů větších rozměrů za pomocí koagulantů.
Koagulant – látka rozpustná ve vodě, která se suspendovanými a koloidními částicemi a molekulami obsaženými ve vodě vytváří fyzikálně – chemickými procesy vločky.
Kontaminace – znečištění
Lyofilní – smáčivý okolní kapalinou, látky slučující se s kapalinou a zadržující ji.
Lyofóbní – nesmáčivý okolní kapalinou, látky, které nezadržují kapalinu.
Metabolismus – přeměna látek a energií v živých organismech.
Mikroorganismy – organismy mikroskopických rozměrů.
Mineralizace – přeměna organických látek na anorganické.
Nitráty – dusičnany (NO2, NO3).
Nitrifikace – oxidace amonných iontů a amoniaku na dusičnany (nitráty) s dusitany (nitráty jako meziproduktem).
Nutrienty – živiny, látky nezbytné pro půst, zejména fosfor a dusík.
Oligotrofní prostředí – prostředí s malou dostupností živin.
Organické látky – chemické látky obsahující uhlík a vodík, popř. kyslík, dusík, fosfor, síru atd.
Oxidace – odštěpování elektronů z atomů nebo skupin, a tím zvyšování jejich kladného, resp. snižování záporného, oxidačního čísla (opak redukce).
Oxidační číslo – oxidační stupeň, oxidační stav, udává počet elektronů, které je nutné soustavě (iontu nebo molekule) dodat či odebrat v průběhu oxidačně – redukční reakce.
Patogen – organismus způsobující onemocnění.
Pcelk – celkový obsah fosforu.
Plovoucí kal – vrstva kalu na povrchu kapaliny.
pH – záporný dekadický logaritmus aktivity vodíkových iontů (pH = 7 – neutrální, pH > 7 – kyselé, pH < 7 – zásadité).
Primární kal – kal z mechanického stupně čištění.
Přebytečný kal – část biologického kalu vznikajícího v aktivaci, je ze systému dtahován.
Předaerace – provzdušňování odpadní vody před usazováním, biologickým nebo chemickým čištěním.
Předsrážení – přímé srážení před primárním usazováním, následované biologickým stupněm čištění.
Reakce – interakce dvou či více látek, při které vznikne jedna nebo více nových látek.
Recipient – vodstvo (moře, jezero, řeka, atd.) vodní tok nebo jakákoli podzemní vrstva přijímající vodu z určitého povodí či vodu odpadní.
Recirkulace – vracení zpět do procesu.
Redox potenciál – rovnovážný potenciál oxidačně – redukční elektrody ponořené do roztoku.
Redukce – přijímání elektronů (opak oxidace).
Regenerace – uvedení do původního stavu.
Rezistentní – schopný odolávat nepříznivým podmínkám.
Sediment – usazenina (např. kalu na dně jezera či nádrže).
Sekundární kal – kal z biologického čištění.
Separovat – oddělit, odstranit, rozdělit (např. chemickou látku ze směsi).
Simultánní srážení – přídavek koagulantů přímo do aktivačního procesu.
Stabilizace kalu – částečný rozklad organických látek v kalu za anaerobních či aerobních řízených podmínek.
Stáří kalu (A) – podíl mezi množstvím kalu v aktivačním systému a množstvím kalu odstraněným za den (jednak odebíraným jako přebytečný kal, jednak v odtoku).
Sterilizace – proces, při kterém se zneškodní všechny organismy.
Substrát – živné médium pro růst organismů, zdroj energie.
Surová voda – neupravená voda z podzemních či povrchových zdrojů.
Surový kal – nezpracovaný, nestabilizovaný kal z čištění odpadních vod.
Suspendované látky – nerozpuštěné látky.
Suspenze – disperze malých pevných nerozpuštěných částic v kapalině.
Syntéza – vznik nových látek.
Toxický – jedovatý.
Účinnost čištění – snížení koncentrace určité složky znečištění vyjádřené v procentech původní koncentrace.
Vyhnívání – anaerobní proces stabilizace kalu.
Zákal – znečištění vody způsobené nerozpuštěnými látkami o různém stupni disperzity (např. anorganické i organické koloidy, zbytky vloček po koagulaci atd.), vyjadřuje se v mg/l SIO2 (standard), nefelometrických zákalových jednotkách (NTU), formazinových zákalových jednotkách (FTU).
Zatížení kalu (B2) – hmotnostní množství substrátu přivedené na 1 kg sušiny kalu (nebo organické sušiny) za den.          Proč pořídit domovní ČOV od nás?

 • Dodáváme kvalitní ČOV, které mají certifikaci CE podle EN-12566-3:2005 +A2:2013.
 • Patentově chráněná technologie USBF a VFL za skvělou cenu.
 • Vysoká účinnost čištění. Možnost využít přečištěné vody k zálivce zahrady nebo její vypouštění do povrchových či podzemních vod.
 • Nejčastěji poptávané typy domovních ČOV AT6, AT8 jsou skladem. Je možné sjednat expresní dopravu po celé ČR do 7 pracovních dnů od objednání.
 • Doprava ČOV za paušální cenu 850 Kč + DPH po celé ČR.
 • Není potřeba stavebního povolení, stačí ohláška podle vodního zákona č. 150/2010 Sb.
 • Jednoduchá montáž, kterou zvládne zručný člověk svépomocí.
 • Součástí dodávky je startovací dávka baktérií - enzymů určená ke zprovoznění ČOV.
 • Tichý, bezzápachový chod s nízkými provozními náklady. (cca 150 Kč / měs.)
 • Mikroprocesorová řídící jednotka, kterou lze řídit chod ČOV v závislosti na zatížení.
 • Záruční i pozáruční servis je poskytován podle místa instalace ČOV a to z Brna, Děčína, Ostravy, Pardubic, Plzně, Prahy, Šumperku, Třebíče a Uherského Brodu.
 • Domovních čistíren Aquatec – AT se ročně vyrobí a dodá do 12 zemí EU více jak 2500 ks a proto i vy vsaďte na osvědčenou kvalitu.


AKTUALITY


Vážení zákazníci,
dovolujeme si vás informovat, že v letošním roce
jsme vám k dispozici do pátku 13.12.2019.
V urgentních případech volejte prosím náš servis
724174111 nebo 724174117.
V novém roce jsme vám opět plně k dispozici
od pondělí 6.1.2020.

Všechny ceníky 2019 jsou platné až do 31.3.2020.
Od 1.4.2020 budou pak zveřejněny nové ceníky,
pro nadcházející stavební sezónu.

V aplikaci e-shop máte možnost objednat domovní
čistírny Aquatec AT, PP jímky, ROTO nádrže
a vodoměrné šachty se slevou až 10%.

Přejeme Vám pěkné a klidné vánoční svátky
a úspěšný start do nového roku.

Co na našem webu nejčastěji hledáte podle hesel:
čistírna, čistička, domovní čistírny, domovní čistírna, domovní čističky, domovní čistička, čistírny odpadních vod, čistírna odpadních vod, čističky odpadních vod, čistička odpadních vod, domácí čistírny, domácí čističky, domácí čistírna. kořenové čističky, kořenové čistírny, kořenová čistička, kořenová čistírna, jímky, jímky na vodu, septiky, nádrže, nádrže na vodu, šachty, vodoměrné šachty, odpadní voda, splašky, voda, AT6, AT8, AT10, AT12, AT15, AT20, AT30, AT40, AT50, DC5, DC10, BC35, BC50, BC75, BC100, BC150, BC200, BC250, BC300, BC350, BC400, BC500.
http://www.aquatec-vfl.cz http://www.cistickaodpadnichvod.cz

               v r a c í m e     v o d u     p ř í r o d ě © 2012 USBF Technology Design and programing by COMPNET