0

1. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi provozovatelem internetového obchodu, firmou Aquatec USBF s.r.o., IČ 26890640, Pavlíkova 5, 602 00 Brno - Stránice, dále také „prodávající“, na straně jedné a osobou nakupující zboží a služby v uvedeném internetovém obchodě, dále také „zákazník“, na straně druhé.

Prodávající je právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a která přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů, dodává zákazníkovi zboží a poskytuje služby.

Zákazník je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje zboží nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s tímto zbožím nebo službami.

Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky, s vyloučením kolizních ustanovení. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené Obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů, a dále zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené Obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dalšími předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a zákazníkem.

Závazná objednávka zákazníka potvrzená prodávajícím, platí jako uznání a uzavření kupní smlouvy dle těchto smluvních obchodních podmínek a zákazník souhlasí s obchodními podmínkami platnými v okamžiku odeslání závazné objednávky a je jimi vázán okamžikem uzavření kupní smlouvy.

Prodávající se zavazuje informovat řádně zákazníka o vlastnostech prodávaného zboží, o způsobu použití a údržby zboží. Je-li to potřebné, s ohledem na povahu zboží, zajišťuje prodávající potřebné informace v písemném, srozumitelném návodu přiloženém ke zboží. Nabízené zboží odpovídá popisu uvedenému u nabízeného zboží.

2. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje (zejména jméno, příjmení, kontakt a adresa) zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a nařízení 2016/679 tzv. GDPR. Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu obchodu za účelem úspěšného splnění smlouvy.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

3. Ceny zboží

Jako cena při uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a zákazníkem platí cena uvedená v ceníku nebo individuálně sjednaná v okamžiku odeslání objednávky.

4. Objednání zboží

Objednat zboží a platně uzavřít kupní smlouvu může zákazník telefonicky (pouze v případě, že je již registrován na serveru www.usbf.cz), e-mailem, prostřednictvím internetového obchodu nebo zaslat objednávku mailem popř. poštou. Zákazník poskytne prodávajícímu v objednávce nezbytné údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky (tj. kontaktní údaje, doručovací adresu, fakturační údaje, atd.). Obchodovat a uzavírat kupní smlouvu prostřednictvím prostředků komunikace na dálku mohou pouze osoby, které jsou k těmto právním úkonům způsobilé. Nezletilí mohou uzavírat kupní smlouvu pouze v rozsahu jejich způsobilosti ve smyslu § 9 občanského zákoníku. Zákonní zástupci nezletilých odpovídají za škody vzniklé prodávajícímu jednáním nezletilých dle § 422 občanského zákoníku. Kupní smlouvu mohou za nezletilé uzavřít pouze jejich zákonní zástupci.

Po odeslání objednávky zákazníkem, je na jeho e-mailovou adresu odeslána rekapitulace objednávky s informacemi o druhu, množství a ceně objednaného zboží. Následně je zákazník prodávajícím telefonicky kontaktován pro potvrzení, případně upřesnění objednávky.

Zákazník může změnit objednávku telefonicky nebo e-mailem. V případě změny objednávky, která již byla dříve potvrzena prodávajícím, je změněná objednávka závazná pro obě strany okamžikem potvrzení změny prodávajícím. Prodávající není povinen akceptovat požadavek na změnu objednávky v případě, kdy již byla provedena individuální úprava zboží dle původní objednávky zákazníka nebo kdy již bylo zboží předáno k přepravě.

5. Dodací podmínky

Zboží je expedováno v termínu dle dostupnosti a provozních možností prodávajícího, a to v nejkratším možném termínu po potvrzení objednávky prodávajícím. Orientační doba dostupnosti je uvedena v detailu konkrétního zboží. K potvrzení objednávky ze strany prodávajícího dochází po předchozím odsouhlasení termínu dodání, konečné ceny, způsobu a termínu dopravy a způsobu a termínu platby. Místo dodání uvede zákazník v objednávce, případně ho dohodne prodávající se zákazníkem při telefonickém kontaktu po obdržení objednávky. Zboží si může zákazník vyzvednout sám ve skladu prodávajícího nebo dopravu na místo určení zajistí prodávající. Za splnění smlouvy se považuje převzetí zboží zákazníkem ve skladu prodávajícího nebo dodání zboží na požadované místo a jeho převzetí zákazníkem nebo v případě objednávky zboží včetně montáže, dodáním zboží a uskutečněním řádné montáže.

Zboží může převzít pouze osoba k tomu oprávněná nebo osoba pověřená. Zákazník je povinen si k převzetí zboží, podle váhy objednaného zboží, zajistit manipulační techniku nebo dostatečný počet osob. Nepřevezme-li zákazník zboží z důvodů na jeho straně, např. v dohodnutém termínu není na místě dodání přítomen zákazník nebo jím pověřená osoba nebo zákazník není schopen uhradit kupní cenu, nese náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši. Zákazník je povinen před převzetím zboží od dopravce řádně překontrolovat spolu s dopravcem stav zboží – zejména zda zboží není viditelně poškozeno a zda odpovídá dodacímu (přepravnímu) listu. Pokud zákazník bez výhrad potvrdí převzetí zásilky podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace ohledně poškození zboží při přepravě nebude brán zřetel.

6. Doprava

Zboží si může zákazník vyzvednout sám ve skladu prodávajícího nebo dopravu na místo určení zajistí prodávající. Cena za dopravu zboží je uvedena v detailu konkrétního zboží.

7. Platební podmínky

Zboží uvedené v závazné objednávce (kupní smlouvě) musí být zaplaceno před expedicí bankovním převodem nebo hotovostní platbou v den expedice při doručení zboží na dobírku. Zaplacením se rozumí připsání příslušné částky dle potvrzené kupní smlouvy na účet prodávajícího. Prodávající akceptuje bankovní převody i platby v hotovosti při převzetí zboží v našem skladu nebo při doručení zboží spediční firmou.

8. Odstoupení od kupní smlouvy

Pokud se zákazník rozhodne k odstoupení od smlouvy, musí tento záměr neprodleně e-mailem nebo poštou oznámit prodávajícímu. V oznámení musí uvést číslo faktury a datum potvrzení objednávky zboží a dále číslo účtu, na který chce vrátit uhrazenou částku. Poté musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, s originálem dokladu o koupi na vlastní náklady doručit na adresu expedice. Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem a předem dohodnutým způsobem vrátí zpět odpovídající částku, od které bude odečtena náhrada za skutečně vynaložené náklady spojené s doručením zboží zákazníkovi (v případě, že bylo zboží dopraveno zákazníkovi zdarma nebo se slevou na ceně dopravy). V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude odstoupeno od kupní smlouvy a zboží bude vráceno na náklady zákazníka zpět. Možnost odstoupení od smlouvy se nevztahuje na dodávku zboží, které bylo upraveno na přání zákazníka.

9. Výhrada vlastnictví

Dodávané zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího, jak vyplývá z ustanovení § 601 občanského zákoníku.

10. Zákaznická podpora

V případě jakýchkoli dotazů ke zboží, službám nebo k nákupu na serveru www.usbf.cz je zákazníkovi provozovatel nebo jím pověřené osoby k dispozici a v průběhu celého procesu nákupu budou zákazníkovi nápomocni při řešení případných problémů či nejasností.

11. Záruční podmínky

Délka záruky je uvedena na dodacím nebo záručním listu. Záruční doba je uvedena také u konkrétního zboží v internetovém obchodě.

Minimální délka záruční doby je stanovena zákonem. Na ČOV poskytujeme záruku 24 měsíců od uvedení do provozu, nejdéle však 30 měsíců od převzetí ČOV zákazníkem. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží, pokud není u konkrétního zboží stanoveno jinak a prodlužuje se o dobu, po kterou by bylo zboží v případné záruční opravě. V případě výměny zboží za nové v rámci reklamace, začíná běžet nová záruční doba dnem převzetí nového zboží.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

12. Reklamační řád

Při převzetí zboží je v zájmu zákazníka pečlivě si překontrolovat obsah zásilky a případné vady (např. rozpor mezi dodacím/přepravním listem a skutečně dodaným zbožím) poznačit do dodacího/přepravního listu a neprodleně uplatnit reklamaci u prodávajícího, na pozdější reklamace ohledně druhu nebo množství zboží nebude brán zřetel. Reklamaci poškození zboží způsobeného přepravcem zákazník uplatňuje ihned sepsáním reklamačního protokolu s přepravcem. Na pozdější reklamace ohledně poškození zboží při přepravě nebude brán zřetel. Podepsáním dodacího listu zákazník stvrzuje, že zboží bylo dodáno v pořádku.

Zákazník je povinen si dodané zboží důkladně prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o případných závadách. Zákazník může reklamaci podat na e-mailovou adresu provozovatele servis@usbf.cz nebo poštou na adresu provozovatele. Zákazník je povinen doložit doklad o vlastnictví zboží (faktura, příjmový pokladní doklad) a co nejvýstižněji popsat závady a jejich projevy.

Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 14 pracovních dnů a vyrozumí o tom zákazníka e-mailem nebo telefonicky. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne jinak. Reklamační řád byl zpracován dle občanského zákoníku a vztahuje se na zboží, jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dnem 01. 03. 2021.